Movies tagged with: Sophia Loren

11/4/1977

  • Sophia Loren
  • Marcello Mastroianni

4/4/1979

  • Sophia Loren